1. Általános információk
A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Szivárvány út 6. Fszt.), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett SmartNetworking System nevű toborzó rendszer adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi alapelvek elérhetők a http://www.smnets.com/privacy címen. A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. következőkben ismerteti a toborzó portál működésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységét, melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi jogszabályok alapelveivel:

    • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
    • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
    • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Gr.).


2. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak értelmezése
Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat:
• a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Bűnügyi személyes adat: A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.

Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): Személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelési eljárás alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük következő elvárásoknak:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
• pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása nem megengedett!

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa végzett adatkezelés, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. költségtérítést állapít meg.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti

4. A toborzó portál adatkezelési eljárása
A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett toborzó portál adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az adatkezelés az adatközlő személy saját célját szolgálja, amely leendő kapcsolat kialakítását segíti elő. Abban az esetben, ha a toborzó portálon a regisztráló nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége, hogy az érintett megbízásával rendelkezzen a regisztráció, valamint az adatkezelő részére történő személyes adatok megadása vonatkozásában.

4.1 A toborzó rendszer felhasználói adatainak kezelése
Az adatkezelés célja: A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Dátum és időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a megtekintett és az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépén található operációs rendszer és böngésző program típusa.

A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A felhasználó számítógépén cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak későbbi azonosítása érdekében. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

4.2 A toborzó portál felhasználói, érintettjei részéről történő regisztráció
A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett toborzó portál egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhető el.

Az adatkezelés célja: A toborzó oldalt igénylők nyilvántartása, személyre szabott kiszolgálása, korábbi megrendelések valamint a létrehozott toborzó oldalak adatainak a tárolása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §§-ai.

A kezelt adatok köre: Regisztráció esetében felhasználói név, e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám vagy mobilszám. Megrendelés / előfizetés esetén lakóhely és/vagy postacím (cég esetén adószám), a felhasználó számítógépének IP címe, a regisztráció, az első és utolsó bejelentkezés dátuma és időpontja, hozzájáruló nyilatkozatok.

Az adatkezelés időtartama: Regisztrált ügyfelek esetében lejárt vagy el sem indított előfizetés esetén az utolsó belépéstől számított 12 hónap, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetén legfeljebb 30 nap.

A felhasználó a regisztrációjának töröltetését az első belépést követően bármikor kezdeményezheti. Egy toborzó oldalon keresztül történő feliratkozó a megadott adatainak a töröltetését a feliratkozást követően bármikor kezdeményezheti.

4.3 Feliratkozás toborzó oldalakon keresztül
További információt kérni a toborzó oldalakon keresztül erre a célra létesített űrlapon keresztül történő önkéntes regisztrációval lehet.

Az érdeklődő, amennyiben felveszi a kapcsolatot a toborzó oldal ajánlójával, azzal személyes adatainak a szükséges mértékben történő, a harmadik fél általi kezeléséhez is hozzájárul.

4.4 Kapcsolatfelvétel a toborzó oldalakon keresztül
Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy kérdéseinek megválaszolása az érdeklődő által megadott elérhetőségeken.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, Facebook és Skype azonosító, beszél-e angolul, igényel-e toborzó oldalt. Az adatok törlésének határideje: 1 év.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, valamint jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek adatszolgáltatás céljából megkereshetik az adatkezelőt. A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. a hatóságok részére (amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte) személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adhat ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.5 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a 3in1 Kft. mint webtárhely szolgáltató szervertermeiben találhatók meg.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott, a szerverhez hozzáférést biztosító informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

• csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhetőek
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek
• az adatmódosítások nyomon követhetőek legyenek

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. valamint a 3in1 Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Fentieken túl a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft., szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, jogosulatlan hozzáférésektől.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány út 6. Fszt.
Telephely: 2040 Budaörs, Szivárvány út 6. Fszt.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-123924.
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 10419306-2-13
E-mail: info@smnets.com

6. Az érintett tiltakozási joga valamint jogorvoslati lehetőségei
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
• a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
Teljes körűen elkötelezettek vagyunk az adataid védelmével kapcsolatosan. Az adatok kezelése csak és kizárólag a vállalatunkon belül erre felhatalmazást kapott alkalmazottak számára engedélyezett ám ezen személyek is csak abból a célból kezelhetik ezeket az adatokat, hogy az ügyfelek számára a lehető legjobb szolgáltatást biztosítsák. Az Adatvédelmi törvény, valamint a Reklámtörvény ide vonatkozó pontjai rendelkeznek azokról a büntetőjogi kategóriákról, amikor magánszemélyek bűncselekmény vagy más egyéb jogosulatlan tevékenységek által áldozattá válnak azáltal, hogy adataikat jogtalanul használták fel a számítógépes rendszereken belül. Minden ilyan esetet - ha előfordulna - azonnal ki fogunk vizsgálni, azzal a céllal, hogy a Büntető- és/vagy Polgári törvénykönyv rendelkezései alapján a kárt okozó személy/személyek ellen mielőbb eljárás indulhasson.

A Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft., mint a SmartNetworking rendszer (és a partner site-ok, mint pl. a 9x5.eu weboldal) üzemeltetője a jelen titoktartási nyilatkozatot azért készítette, hogy bemutassa, cégünk el van kötelezve a titoktartás és a Te adataidnak a védelme iránt. A következőkben elmagyarázzuk, miként gyűjtünk adatokat és kínálunk a számodra választási lehetőségeket e gyakorlatokkal kapcsolatban.

Általános áttekintés:
Amikor Te csatlakozol a rendszerünkhöz, bekérjük az adataidat (a nevedet és az e-mail címedet). Egyes SmartNetworking System partner oldalakon (pl. a 9x5.eu) Te termékeket (pl. névjegykártyákat) vagy szolgáltatást (pl. webes tárhely üzemeltetése) rendelhetsz, másokon kéréseket küldhetsz el, és regisztrálhatsz, hogy további tájékoztatást kapj, vagy feliratkozhatsz pl. a hírleveleinkre. Ezeken az oldalakon a következő adatokat kérhetjük be Tőled: név, cím, e-mail cím, pontos elérhetőségi és számlázási adatok.

A SmartNetworking System partner weblapjai úgynevezett cookie-kat is használnak. A cookie kis méretű, a Te számítógépeden elhelyezkedő fájl, melynek segítségével azonosítani tudjuk a tagjainkat. A rendszerünk a Te adataidat arra használja, hogy jobban megértsd, mire van szükséged, valamint hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk Neked. Az adataidat konkrétan arra használjuk, hogy segítsünk Neked a tranzakciók elvégzésében, visszajelezzünk Neked, értesítsünk a friss szolgáltatásainkról és akcióinkról, valamint hogy testre szabjuk weblapjainkat a számodra. A szállítási címet csak a megrendelések feldolgozására használjuk, egyéb célokra nem tartjuk meg.

Címjegyzék és e-mail címek:
A Com-Ware Kiadói és Szolgáltató Kft. nem adja el és nem adja ki ezeket a neveket és címeket semmilyen harmadik félnek.

Javítás/Frissítés:
Lehetővé tesszük, hogy Te megváltoztathasd, módosítsd a Nekünk korábban megadott adataidat. Ezt Te a bejelentkezés után az adminisztrációs felületen teheted meg.

Biztonság:
A SmartNetworking System és partner weblapjai biztonsági intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy védekezzenek a kezelésünkben lévő adatok elvesztése, illetéktelen felhasználása és megváltoztatása ellen. Széles körben elfogadott eljárásokat használunk a kiszolgálóinkon található adatok biztonsági mentéséhez, és jelszóvédelemmel ellátott fájlokat biztosítunk, hogy elriasszuk az alkalmi felhasználókat a magánjelleg megsértésétől.

Választás/Leiratkozás:
Lehetőséget biztosítunk felhasználóink és partnereink részére, hogy leiratkozzanak a SmartNetworking System rendszer weblapjai által küldött e-mailekről az összes e-mailünkben megtalálható leiratkozási mechanizmus segítségével.

Hivatkozások más weblapokra:
A jelen weblap hivatkozásokat tartalmaz más weblapokra, melyek olyan információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhatnak, amelyek Téged érdekelhetnekk. Az SmartNetworking rendszer (és a partner weblapok is) ezen weblapok titoktartási gyakorlatáért és tartalmáért nem vállal felelősséget.

Szerzői jogi (Copyright) nyilatkozat:
Copyright és egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjog védi az összes szöveget, képet, videót és hangot (hangfelvételeket), amely a SmartNetworking rendszer (beleértve a partner oldalakat is) része, és megtalálható ezeken a honlapokon. A SmartNetworking (SxN) logó, valamint a 9x5 logó a Com-Ware Kiadói és Szolgáltató Kft. és a Webgeneral Technology Kft. megosztott és bejegyzett védjegye.

Más védjegyekkel kapcsolatos figyelmeztetés:
A weboldalunkon megjelenített védjegyek és logók kizárólag csak információs célt szolgálnak és az adott hálózat/cég azonosítását szolgálják. A Smart-Networking System csoport weboldalain, valamint a 9x5.hu / 9x5.eu weboldalon keresztül csak nyomdai előkészítési, nyomdai, valamint internetes szolgáltatást nyújtunk a hálózati cégek képviselői, ügynökök, független üzlettulajdonosok, termékforgalmazók és független tanácsadók számára. A védjegyek és/vagy logók tulajdonosai hivatalosan nem hagyták jóvá, nem szponzorálták a Smart-Networking System weboldalain keresztül elérhető nyomdai termékeket, internetes szolgáltatásokat és/vagy nem kapcsolhatóak össze ezekkel a tevékenységekkel.

Érvényesség:
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat utoljára 2018. január 04-én került frissítésre!

              

Szeretnél igényelni egy (vagy több) személyre szabott Morinda toborzó weboldalt?

Ne késlekedj! Ide kattintva MOST egyszerűen megteheted!
Havonta mindössze csak 3100 Ft-ba kerül!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (SmartNetworking System)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Franz Roither

"Nagyon örültem, hogy a SmartNetworking rendszert tesztelő első emberek közé tartozhattam..."

Bővebben...

Dimitríj Ushakov

"Az elmúlt 3-4 évben én inkább csak "megfigyelő" voltam. A közelmúltban egy barátom megmutatta nekem..."

Bővebben...

Wei Lin Chua

"Elkezdtem használni ezt a rendszert, és az alsóvonalam FELROBBANT. A rendszeretek segítségével..."

Bővebben...

Zamil Toyo

"Wow! Milyen figyelemre méltó rendszer! Most már 24 óránként csatlakozik egy új ember a csapatomhoz..."

Bővebben...

Alexandru Popescu

"Nemrégiben csatlakoztam, és elkezdtem használni a rendszereteket. Szinte azonnal kaptam jó visszajelzéseket..."

Bővebben...

Karina Nilsen

"Szeretném elmondani nektek, hogy teljesen megváltoztathatja az életeteket az, ha használjátok ezt a szolgáltatást..."

Bővebben...


                   

Ha még nem rendeltél Morinda névjegykártyákat, épp itt az ideje!

Ne késlekedj! Ide kattintva MOST megteheted!

Rendeld meg MÉG MA!     Felhasználói útmutató

Vélemények, tapasztalatok (9x5.eu)

OSZD MEG TE IS VELÜNK! A véleményed fontos a számunkra!
Küldd be Te is a tapasztalataidat, javaslataidat a rendszerünkkel kapcsolatosan.

Gabriela Streit

"Kedves 9x5.eu csapat! Ma kaptam meg a megrendelt névjegykártyáimat és nagyon elégedett vagyok velük..."

Bővebben...

Tatyana Alpatova

"Hi srácok! Tegnap kaptam meg a kártyákat és szeretnék köszönetet mondani a gyors kiszolgálásért..."

Bővebben...

Pásztor Julianna

"Kedves Com-Ware Kft.! Köszönjük szépen a remek szolgáltatást. A megrendelt kártyáim..."

Bővebben...

Claudia Böhm

"Rendkívül felhasználóbarát a weboldalatok, könnyű rajta eligazodni, az pedig végképp fantasztikus..."

Bővebben...

Sabrina Schulz

"Hello! Csak azt akartam Nektek megírni, hogy tudjátok megkaptam a névjegykártyákat..."

Bővebben...

Jessica Girelli

"Ciao!!! Nemrég kaptam meg a kártyákat, melyek túlszárnyalták a várakozásaimat..."

Bővebben...